Background

آموزش آرایشگری درجه 2

آموزش آرایشگری درجه 2

signature
آموزش آرایشگری درجه 2

آموزش آرایشگری درجه 2

آموزش تمام مدلهای روز

  اصلاح سر و صورت

خردکردن موها ابزار شناسی آرایشگران

سشوار  کشیدن.حالت دادن مورفولوژی

شناخت اجزای سر و صورت

تضمین یادگیری ۱۰۰درصد .

انتهای تکمیل دوره برای اشتغالزایی معرفی به بازار کار در سطح تهران